Selasa, 14 Disember 2010

eRti PerSaHabaTan

SaHabat? KaWan? RakaN? teMan?
aPakAh eRti SeBenar PeRkaTaaN iNi seMua?
AdaKah ia SemaTa-Mata atAs dAsaR perkatAan YaNg tiaDa membawA Apa-Apa mAksUd TerSuRat & TerSirat?
sejAuH Mana Pula IaNya daPat dihayaTi?
SeDalaM maNa pUla ia DaPat MEndaLami?
SetiNggI maNa pula HuBunGan iNi BerLanGsung?
DaN Yang PalinG PenTing SeKali!!!


 BagaiManakah Ia diabaDikan daLam DirI seSeorang iNdiviDu???

KuPaSan PerTama dibawah aKan diBincaNgkan mengenAi TakRifan atAu MakSud aTau makNa Atau Yang SewaJarNya yang DapAt diErTikaN deNgan perkataAn Tersebut.

 FoRMula Asas:
 

SaHabat? kaWAn? raKan? TeMan? = Infinity < 0 < Infinity


TidaK FaHam BuKan BagaiMana iaNya boleh DiTafsiRkan deNgan ForMula diaTas?
CoRetaN iNi diTulis BerDasaRkan PenGaLaman seLama 24 TahUn + hasiL luaHan PerKonGsian RaKan seRta haSil PemerHatian Yang DiBuat dari CeRita-CeriTa Sebenar dan NyaTa.

Nilai SeBenar huBuNgan iNi Tidak dapat diNyatakan deNgan aNgka nIlai yang SpesiFik seperTi HarGa BaRang di PasaR. Ini keRaNa Nilai TerSeBut hanYa boleH diTenTukan Oleh InDiviDu yang TerLibat DaLam URusNiaga Ini.

MunGkin iaNya naMpak BuaNg MaSa UnTuk DiTuLis aTau DiBaca…NaMun SeBenarNya, Inilah Yang BerLaku DaLam ReaLiti KehiDupan maNusia setIaP MaSa.

baGi seSetEngah InDiviDu, MereKa bErSikap aCuh tiDak aCuh aTau meMandang RinGan dan BersiKap eNteng TerHadaP PerKara Ini. MeNgaPakah? MunGkin DidoRongi BeBeraPa FakTor yang menPengarUhi dIri MeReka.
Antaranya iaLah:
i.                     tiDak MeMaHami & mengHayaTi Erti SeBenar “SaHaBat/KaWan/RaKan/TeMaN”
ii.                    tiaDa keikhLasan dan BerJiwA LuHur daLam perHubUngan
iii.                  SikaP meMenTingKan DiRi taNpa meMikirKan haTi PeRasaaN oRang LaiN
iv.                  KuraNg PenGetaHuan daLam PenafSiran SeBenar “SaHaBat/KaWan/RaKan/TeMaN”

SaHabat? KaWan? RakaN? teMan? Juga BoleH diTafSirKan sebagaI saTu HuBungAn aNtaRa ManUsia. NamUn BeGiTu, maKsud SahAbat, KaWaN, RaKaN dAn JUga TeMan aDaLah BErBeza aNtara Satu SaMa lain BerGanTung kepAda ideaLogi PeMikiRan InDiVidu TerbaBit daLam MeNafSirkanNya. JiKa diTerjeMahKan daRiPada peMikIran peNuLisSeManIs KuRma SePaHit KoPi

BuKan MuDah UnTuk menDaPatKan SaHabat/KawAn/RaKan/TeMan yang “SEJATI”.
SeEraT/SeKukUh/SeKuAt maNa perHuBunGan yang diJalinKan seDiKit SebanYak SuDah pasTi iaNya teRasA pAhiT Jua dAlam SaTu KeTika. NaMUn, tiDaK seMesTinYa KePaHitAn dIrAsaI seNtiaSa walauPun SeBeNarnya aTau HaKikaTnya meMang paHit, LanTas KemAnisAn JuGa DaPat diRasai.

MakSud huBungan Ini JugA bolEh DiTafsIrkan Seperti MaKanaN & MiNumAn HaRiaN kiTa SEMua. Ada yang PeDas, ManIs, maSam, TaWar, pahIt dan Pelbagai AneKa RaSa.

SaHabat/KawAn/RaKan/TeMan yang “SEJATI” seHaRusNya meNeRima keLeMahaN dAn KeLeBihan SaHabat/KawAn/RaKan/TeMan meReKa SeaDanya.

keIkhlasaN seSeoRang IndiviDu daLam BerSahaBat daPat diNilai daRi Segi NyaTa aTau puN TidAk, SeCara TeRus aTau seBalikNya dan daRi peLbagai asPek lagi. DaLam HuBungAn SeBenaR BerKawAn, MasIh aDa JuGa yang berKawAn denGan TiDaK IkHlas, TidaK JuJur dan TidaK SeTia PaDa SahAbatnya. Ada Yang BerSahAbat SeMata-maTa haNya uNtuk kePenTingaN diRi MeReka SenDiri.

DikaTakaN aTaU diTafSirkan SaHabat/KawAn/RaKan/TeMan yang “SEJATI” iTu aDaLah:

 seMasa SuSah aTaU SenaNg seNtiaSa diKonGsi BerSama,
baIk buRuk sikAp, PerAngAi, TingKah laKu, Sifat diJaGanya,
maRuahNya senTiasa DiJaGanya,
keLemaHan dan keLeBihan diTeriMa SeadanyA,
TidaK Malu maLahan BanGga ApaBila BerKawAn dengaNnya,


TaTkala SahabaTnya menGaLami KeSusahAn, DibeRi baNtuan dan PerTolOngaN yang SeMaMpu MunGkin. tiDak diBiaRkan saHabatNya iTu BeraDa daLaM kesusaHan bErSenDiriaN.

Jika Kita ImBas kembali bagaImana KiSah-kisah PerJalaNan keHidupan PaDa zaMaN Nabi Muhammad s.a.w dAn PaRa SahaBat meNgenaI peNtingNya menJaga HuBungaN silaturaHim, beGitu HebAt dan BeSar SeKali penGorbanaN yang DilaKukan deMi MenjAga JaliNan UkhWah. NaMun Jika DiBanDingkaN paDa zaMan KiNi, bEgItu JaUh beZa Sekali. 

Tiada ulasan:

Catat Ulasan